Privacyverklaring

Algemeen

JKAS VOF respecteert de rechten van haar clienten, in het bijzonder de verwerking  van de persoonsgegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG), ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/bedrijf welke met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit regelement is bedoeld om u in kennis te stellen over u rechten en plichten die gelden op de grond van de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JKAS VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verslaglegging van voor u verrichte diensten, en voor de (financiële) administratie van JKAS VOF.

Plichten

JKAS VOF is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de organisatie plaatsvinden en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt JKAS VOF zich het recht wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortvloeien voldoen wij als volgt:

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:

 • Verslaglegging van de voortgang van de voor u verrichte diensten en de communicatie met u.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren.
 • Het verzenden van (nieuws)brieven/mailing en/of uitnodigingen voor JKAS VOF gerelateerde activiteiten.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Voor de financiële administratie van JKAS VOF.
 • JKAS VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • JKAS VOF kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan (wettelijk) noodzakelijk is.
 • Indien JKAS VOF vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u daarover eerst geïnformeerd en wordt expliciet om uw toestemming gevraagd.

Sociale Media

 • JKAS VOF maakt geen gebruik van sociale media.

Rechten:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals de bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

JKAS VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering met onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.